Privacy en cookie verklaring

Icoon PrivacybeschermingWimpel Websites, gevestigd in Malden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het website-adres is: www.wimpelwebsites.nl. Daar staan ook de contactgegevens.

Persoonsgegevens die Wimpel Websites verwerkt

Wimpel Websites verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

De persoonsgegevens die Wimpel Websites verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adres

Daarnaast kan het zijn dat je bijv. tijdens een intake-gesprek of opdracht persoonlijke informatie geeft over jezelf of anderen. Wimpel Websites beseft dat dit gevoelige informatie kan zijn en gaat hier uiterst zorgvuldig mee om.

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt

Wimpel Websites verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je een factuur te kunnen sturen.
  • Je na afloop van haar dienstverlening te kunnen benaderen of je misschien opnieuw of alsnog interesse hebt.

Zij doet dat op basis van deze wettelijke grondslagen:

  • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  • Gerechtvaardigd belang: In sommige gevallen heeft een bedrijf er belang bij om gegevens van een persoon te verwerken. Dat noemt men het gerechtvaardigd belang. Als dat belang zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkene, dan mag een bedrijf de persoonsgegevens van de betrokkene verwerken om het gerechtvaardigde belang van het bedrijf te dienen. Een voorbeeld van zo'n belang is het commerciële belang van een bedrijf om klanten marketingaanbiedingen te doen.
Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart

Wimpel Websites bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en adres 3 jaar na beëindiging van de overeenkomst, voor het geval je in die periode opnieuw of alsnog klant wil worden.

Daarnaast geldt voor alle administratieve documenten en vastleggingen de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar .

Delen van persoonsgegevens met derden

Wimpel Websites deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en alleen met jouw nadrukkelijke toestemming; daarnaast om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens doorWimpel Websites en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jouw waar zij over beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wimpelwebsites.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wimpel Websites wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Wimpel Websites persoonsgegevens beveiligt

Wimpel Websites neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@wimpelwebsites.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wimpel Websites neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Icoon CookiesGebruikte cookies, of vergelijkbare technieken

De website 'Wimpel Websites' houdt bezoekersaantallen anoniem bij. Gedetailleerde informatie staat in de cookie verklaring waar bij de cookie toestemming (consent) naar wordt verwezen.

(Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak vergroten. Ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hiervoor de Help van je browser.)